ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

29.09.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 7]


BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA JE OPISANA KAO UTTAMAŚLOKA, ,,ONAJ KO SE OBOŽAVA S NAJBOLJIM OD ODABRANIH SANSKRITSKIH STIHOVA".

 


JAKO ZADOVOLJAN S BALI MAHĀRĀJOM, KOJI MU JE DAO SVE ŠTO JE IMAO, GOSPODIN MU JE VRATIO NJEGOVO KRALJEVSTVO I PODARIO MU OBILJA VEĆA I OD OBILJA KRALJA INDRE. ČAK I DANAS, BALI MAHĀRĀJA PREDANO SLUŽI OBOŽAVAJUĆI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU NA PLANETI SUTALI.

 

KOMENTAR: Radi podsjećanja, kao što je već navedeno na predhodnim postovima, sedam donjih planetarnih sistema su redom od naše planete Zemlje prema dole:  Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala i Pātāla. Proračunato je da su niži planetarni sistemi jednako široki i dugi kao i planetarni sistem Zemlje. Kod poređenja s planetarnim sistemom Zemlje, misli se na Bhū-Mandalu, Veliku Zemlju, ili Zemljin planetarni sistem, koji je u obliku deblje okrugle plohe, 200.000.000 milja u prečniku, odnosno u granicama dopiranja svjetlosti Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Inače, naš univerzum je prečnika 4 milijarde milja. Mnogi ljudi, koji nisu upućeni u sofisticirana vedska znanja ne mogu ni zamisliti da u okviru te okrugle deblje plohe, ali nevidljive za naše moći percepcije, pored planete Zemlje koju mi vidimo kao sferu, egzistiraju mnogobrojni naseljeni svjetovi [planete], koje mi također ne vidimo. Nesavršena zapadna nauka ih još ne poznaje. Dakle, kada se poredi veličina nižih planetarnih sistema s planetarnim sistemom Zemlje, ne misli se na planetu Zemlju i ono što mi vidimo kao kuglu od 8.000 milja u prečniku. Ovdje je potrebno pomenuti da neki, koji su dijelom nesavršeno usvojili pojedine postavke  vedske kosmologije u vidu izoliranih sekvenci izvađenih iz konteksta, te koji nemaju karmičke reference za potpunije shvatanje naše dvojne stvarnosti – one vidljive i one nevidljive, često miješaju određene pojmove. Tako, između ostaloga nerijetko pokušavaju drugima nametnuti neke svoje mis-koncepcije, da je i ono što mi vidimo kao sferičnu planetu Zemlju – tobože ravna ploha, te da su i okeani na Zemlji ravni. Koliko je njihova percepcija uvrnuta, vidi se i po tome, što bi u tom slučaju sva nebeska tijela, bezbrojne zvijezde i planete, kao i planeta Zemlja bili ravni, a ne sferičnog oblika, što je apsurdno. Kada govorimo o nevidljvom dijelu našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, znajmo da su vedski spisi jedini pravi autoritet za ispravno poimanje strukture našeg univerzuma i sveukupne kreacije, kao i za postepeno otklanjane mnogobrojnih prividnih kontraverzi nastalih zbog različitih razina svjesnosti. Kontraverze u vedskim spisima u stvari ne postoje.

 

Uvijek se iznova podsjetimo da je ovaj materijalni [vidljivi svijet] stvaran, ali privremen i pun māye [iluzije], ili onoga što nije. Ko treba da bude prevaren, zbog svojih griješnih aktivnosti – i biva prevaren prema višem uređenju, pa iako to obično niko ne želi, u svakodnevnom životu uglavnom sve radi tako da baš bude prevaren. Ako mislimo naprijed u svojim traganjima za vječnom istinom i znanjima višeg ranga, potrebno je da se postepeno istreniramo i zadobijemo moć separacije -- znati razlikovati bona fide vedska znanja spuštena do nas preko viših autoriteta u univerzumu, od nesavršenih svjetovnih tumačenja.

 

STIH 17

 

tato 'dhastād vitale haro bhagavān hāṭakeśvaraḥ sva-pārṣada-bhūta-gaṇāvṛtaḥ prajāpati-sargopabṛḿhaṇāya bhavo bhavānyā saha mithunī-bhūta āste yataḥ pravṛttā sarit-pravarā hāṭakī nāma bhavayor vīryeṇa yatra citrabhānur mātariśvanā samidhyamāna ojasā pibati tan niṣṭhyūtaḿ hāṭakākhyaḿ suvarṇaḿ bhūṣaṇenāsurendrāvarodheṣu puruṣāḥ saha puruṣībhir dhārayanti

 

SYNONYMS: tataḥ — the planet Atala; adhastāt — beneath; vitale — on the planet; haraḥ — Lord Śiva; bhagavān — the most powerful personality; hāṭakeśvaraḥ — the master of gold; sva-pārṣada — by his own associates; bhūta-gaṇa — who are ghostly living beings; āvṛtaḥ — surrounded; prajāpati-sarga — of the creation of Lord Brahmā; upabṛḿhaṇāya — to increase the population; bhavaḥ — Lord Śiva; bhavānyā saha — with his wife, Bhavānī; mithunī-bhūtaḥ — being united in sex; āste — remains; yataḥ — from that planet (Vitala); pravṛttā — being emanated; sarit-pravarā — the great river; hāṭakī — Hāṭakī; nāma — named; bhavayoḥ vīryeṇa — due to the semina and ovum of Lord Śiva and Bhavānī; yatra — where; citra-bhānuḥ — the fire-god; mātariśvanā — by the wind; samidhyamānaḥ — being brightly inflamed; ojasā — with great strength; pibati — drinks; tat — that; niṣṭhyūtam — spit out with a hissing sound; hāṭaka-ākhyam — named Hāṭaka; suvarṇam — gold; bhūṣaṇena — by different types of ornaments; asura-indra — of the great asuras; avarodheṣu — in the homes; puruṣāḥ — the males; saha — with; puruṣībhiḥ — their wives and women; dhārayanti — wear.

 

Ispod Atale nalazi se Vitala, na kojoj živi Śiva, poznat kao gospodar zlatnih rudnika, sa svojim ličnim pratiocima, sablastima i sličnim živim bićima. Kao praotac, Śiva se upušta u seks sa Bhavānī da bi stvorio živa bića i od mješavine njihove vitalne tečnosti nastaje rijeka zvana Hāṭakī. Kada vatra, rasplamsala od vjetra, pije ovu rijeku i zatim je uz pištanje ispljune, stvara zlato zvano Hāṭaka. Demoni, koji žive na toj planeti sa svojim ženama ukrašavaju sebe različitim ukrasima napravljenim od tog zlata i tako tamo žive veoma srećno.

 

SMISAO: Izgleda, kada se Bhava i Bhavānī, Śiva i njegova žena, seksualno sjedine, spoj njihovih izlučevina stvara hemikaliju, koja kada se zagrije na vatri može stvoriti zlato. Rečeno je da su alhemičari srednjeg vijeka pokušavali dobiti zlato iz neplemenitih metala, a Śrīla Sanātana Gosvāmī također izjavljuje da se zlato može stvoriti kada se bronza pomiješa sa živom. Śrīla Sanātana Gosvāmī to izjavljuje u vezi s inicijacijom osoba niskog rođenja, koje na taj način mogu postati brāhmaṇe. Śrīla Sanātana Gosvāmī je rekao:

 

yathā kāñcanatāḿ yāti   kāḿsyaḿ rasa-vidhānataḥ

tathā dīkṣā-vidhānena   dvijatvaḿ jāyate nṛṇām

 

„Kao što se kaḿsa ili bronza može pretvoriti u zlato kada se pomiješa sa živom, osoba niskog rođenja, koja se pravilno inicira u vaiṣṇavske djelatnosti može postati brāhmaṇa.“ Međunarodno društvo za svjesnost Kṛṣṇe pokušava da mlecche i  yavane pretvori u prave brāhmaṇe pravilnom inicijacijom, odvraćajući ih od jedenja mesa, uzimanja opojnih sredstava, nezakonitog seksa i kockanja. Onaj ko odbaci ova četiri principa griješnih djelatnosti i pjeva Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, sigurno može procesom vjerodostojne inicijacije postati čisti brāhmaṇa, kao što je izjavio Śrīla Sanātana Gosvāmī.

 

Pored toga, ako neko prihvati preporuku ovog stiha i nauči kako da pomiješa živu sa bronzom pravilnim grijanjem i rastapanjem, može veoma jeftino dobiti zlato. Alhemičari srednjeg vijeka su pokušavali proizvesti zlato, ali su bili neuspješni, možda zato što nisu slijedili pravo uputstvo.

 

STIH 18

 

tato 'dhastāt sutale udāra-śravāḥ puṇya-śloko virocanātmajo balir bhagavatā mahendrasya priyaḿ cikīrṣamāṇenāditer labdha-kāyo bhūtvā vaṭu-vāmana-rūpeṇa parākṣipta-loka-trayo bhagavad-anukampayaiva punaḥ praveśita indrādiṣv avidyamānayā susamṛddhayā śriyābhijuṣṭaḥ sva-dharmeṇārādhayaḿs tam eva bhagavantam ārādhanīyam apagata-sādhvasa āste 'dhunāpi

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — beneath the planet known as Vitala; sutale — on the planet known as Sutala; udāra-śravāḥ — very greatly celebrated; puṇya-ślokaḥ — very pious and advanced in spiritual consciousness; virocana-ātmajaḥ — the son of Virocana; baliḥ — Bali Mahārāja; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; mahā-indrasya — of the King of heaven, Indra; priyam — the welfare; cikīrṣamāṇena — desiring to perform; āditeḥ — from Aditi; labdha-kāyaḥ — having obtained His body; bhūtvā — appearing; vaṭu — brahmacāri; vāmana-rūpeṇa — in the form of a dwarf; parākṣipta — wrested away; loka-trayaḥ — the three worlds; bhagavat-anukampayā — by the causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead; eva — certainly; punaḥ — again; praveśitaḥ — caused to enter; indra-ādiṣu — even among the demigods like the King of heaven; avidyamānayā — not existing; susamṛddhayā — much enriched by such exalted opulence; śriyā — by good fortune; abhijuṣṭaḥ — being blessed; sva-dharmeṇa — by discharging devotional service; ārādhayan — worshiping; tam — Him; eva — certainly; bhagavantam — the Supreme Personality of Godhead; ārādhanīyam — who is most worshipable; apagata-sādhvasaḥ — without fear; āste — remains; adhunā api — even today.

 

Ispod planete Vitale nalazi se još jedna planeta, poznata kao Sutala, na kojoj čak i danas prebiva veliki sin Mahārāja Virocane, Bali Mahārāja, koji se slavi kao najpobožniji kralj. Radi dobrobiti Indre, kralja raja, Gospodin Viṣṇu se pojavio kao sin Aditi u obliku patuljka brahmacārīya i prevario Bali Mahārāju. Zamolio ga je za samo tri koraka zemlje, a uzeo mu je sva tri svijeta. Jako zadovoljan s Bali Mahārājom, koji Mu je dao sve što je imao, Gospodin mu je vratio njegovo kraljevstvo i podario mu obilja veća i od obilja kralja Indre. Čak i danas, Bali Mahārāja predano služi obožavajući Svevišnju Božansku Osobu na planeti Sutali.

 

SMISAO: Svevišnja Božanska Osoba je opisana kao Uttamaśloka, ,,Onaj ko se obožava s najboljim od odabranih sanskritskih stihova". Gospodinovi bhakte kao što je Bali Mahārāja se također obožavaju puṇya-ślokama, stihovima koji povećavaju pobožnost. Bali Mahārāja je ponudio Gospodinu sve — svoje bogatstvo, kraljevstvo, pa čak i sopstveno tijelo [sarvātma-nivedane baliḥ]. Gospodin se pojavio pred Bali Mahārājom kao brāhmaṇa prosjak i Bali Mahārāja Mu je dao sve što je imao. Međutim, Bali Mahārāja nije postao siromašan; dajući sve što je imao Svevišnjoj Božanskoj Osobi, postao je uspješan bhakta i ponovo je dobio sve, zahvaljujući blagoslovima Gospodina. Slično tome, oni koji daju priloge za širenje djelatnosti pokreta svjesnosti Kṛṣṇe i za ostvarivanje njegovih ciljeva, nikad neće ništa izgubiti; blagoslovima Gospodina Kṛṣṇe ponovo će dobiti svoje bogatstvo. S druge strane, oni koji sakupljaju priloge u korist Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe trebaju biti veoma pažljivi da nijednu paru prikupljenog novca ne upotrebe za nešto drugo, osim za transcendentalno služenje Gospodina sa ljubavlju.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.17-18

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
<< 09/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
42651

Powered by Blogger.ba